วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ข้อห้ามก่อนวันเลือกตั้ง


ข้อห้ามก่อนวันเลือกตั้ง

                         ในวันอาทิตย์ที่    26  มิถุนายน   ซึ่งวันเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดและในเขตเลือกตั้งพร้อมกันทั่วประเทศ  และวันอาทิตย์ที่   3  กรกฎาคม  2554  วันเลือกตั้งทั่วไป

                           ตาม    พ.ร.บ.  ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง  ส.ส. และการได้มาซึ่งส.ว.กำหนด   การกระทำต้องห้ามที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้ง อาทิ
                       -   มาตรา  57 ห้ามทำการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใดๆไม่ว่าจะเป็นคุณหรือโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด  นับแต่เวลา18.00น.ของวันก่อนเลือกตั้ง   1  วันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง
        ดังนั้น  หลังเวลา  18.00  น.  ของวันที่  2  กรกฎาคม  2554  จะต้องหยุดปราศรัย  หยุดหาเสียงทันที   ฝ่าฝืนต้องระวางโทษตามมาตรา  147  จำคุกไม่เกิน  6  เดือน  หรือปรับไม่เกิน   10,000  บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ
                      -  มาตรา  76  ห้ามกระทำการใดๆ  โดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อมิให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถใช้สิทธิได้  หรือขัดขวางหน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไป  ฝ่าฝืนต้องระวางโทษตามมาตรา  152  จำคุกตั้งแต่  1-5  ปี  หรือปรับตั้งแต่  20,000-100,000  บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  5  ปี    
                       -มาตรา  155  ผู้ใดขาย  จำหน่าย  จ่ายแจก  หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งระหว่างเวลา  18.00  น.  ของวันก่อนเลือกตั้ง  1  วันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้งต้องระวางโทษ  จำคุกไม่เกิน  6  เดือน  ปรับไม่เกิน  10,000  บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ
                             -มาตรา  156  ผู้ใดเล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนันขันต่อใดๆเกี่ยวกับผลของการเลือกตั้งต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่  1-5  ปี  หรือปรับตั้งแต่ 20,000-100,000  บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด  5  ปี


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น